Какво е DMAT?

Инструментът за самооценка измерва цифровата зрялост на компанията в 6 измерения: цифрова готовност, Цифрова стратегия и бизнес модел, Данни и свързаност, Изкуствен интелект и автоматизация, Зелена дигитализация, Цифровизация, ориентирана към човека. Инструментът позволява на компании от различен мащаб, от различни индустрии, сектори и местоположение да картографират в дълбочина степента си на цифрова зрялост и да определят ключови области за цифровото си развитие. DMAT издава подробен доклад за текущото им състояние и детайли за равняване по водещите в съответната индустрия с насоки как да постигнат нивото си на цифровизация, към което се стремят, и как да изработят ориентирана към бъдещето визия за цифровизация.

Инструментът е полезен за цялата регионална екосистема за цифрови иновации във всички участващи региони и градове, като помага да се съпоставят идентифицираните нужди със съществуващите цифрови решения. Многонационалното приложение на DMAT също така подпомага взаимодействието между компании от сходни сектори, за да се учат те една от друга как да подобряват своята цифрова зрялост и да обменят добри практики след извършване на оценката с един и същ инструмент.

2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Rhoncus nibh nascetur amet, blandit vel tempus sit odio amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Rhoncus nibh nascetur amet, blandit vel tempus sit odio amet.

2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Rhoncus nibh nascetur amet, blandit vel tempus sit odio amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Rhoncus nibh nascetur amet, blandit vel tempus sit odio amet.

2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Rhoncus nibh nascetur amet, blandit vel tempus sit odio amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Rhoncus nibh nascetur amet, blandit vel tempus sit odio amet.

2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Rhoncus nibh nascetur amet, blandit vel tempus sit odio amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Rhoncus nibh nascetur amet, blandit vel tempus sit odio amet.

За кого е от полза DMAT?

Компании от традиционнитe индустрии и нискотехнологичните сектори като туризъм, търговия на дребно и сектори на услугите, транспорт, строителство, селско стопанство, нискотехнологично производство от всички видове и размери организации в избрани сектори, на различни нива на цифрова готовност и зрялост.Компании от дигитален бизнес от България, Ирландия и Сан Себастиан (Испания), които внедряват и предлагат продукти и услуги, които поддържат дигиталната трансформация. DMAT е персонализиран и унифициран инструмент за задълбочаване на техния подход в подкрепа на традиционния бизнес в тяхнатцифрова трансформация и за вдъхновяване създаването на нови цифрови продукти и услуги.

Други участници в екосистемата на цифровите иновации - компании от ИКТ бизнеса, които не са пряко доставчици на цифрови продукти или услуги, университети и изследователски центрове, центрове за цифрови иновации и други заинтересовани страни. DMAT ще даде насоки за тяхното взаимодействие с компаниите от нецифровия бизнес като доставчици, изследователи или консултанти.

Националните, регионалните, местните власти и политиците могат да се възползват от единен инструмент, който да ги ориентира как да планират политики, свързани с подобряване на услугите, свързани с подкрепата за цифрова трансформация. DMAT помага при събирането на измерима и ценна информация за специфичните нужди на участващите региони и за успешно планиране или изменение на техните стратегии за интелигентна специализация за насърчаване на широко базирани цифрови иновации за справяне с предизвикателствата на индустриалния преход.Защо DMAT ?

Ползи от въпросника

DMAT е безплатен инструмент за оценка на цифровата зрялост. Това е онлайн инструмент за оценка, подобряване и усъвършенстване на готовността на компаниите да преминат през своя път към цифрова трансформация и да измерват напредък и зрелостта и да определят нивото си спрямо подобни компании в тяхната индустрия или сектор.

3

участващи държави

12

обхванати сектора

150

МСП за тестване

5

свързани политики

Проектът DEVISE

devise

Проектът е фокусиран в създаването на 10 регионални общности, стимулиращи извършването на цифрова трансформация, които си сътрудничат помежду си. DEVISE улеснява създаването на тези общности, сформирани от цифрови и други ключови сектори. Основните участници и бенефициенти са създателите на политики, организациите за подкрепа на бизнеса, образователните центрове и МСП от секторите на цифровия бизнес и други сектори от определените като приоритетнти от местните стратегии за интелигентна специализация.

Проектът DEVISE, както и платформата за DMAT са съфинансирани от ЕС чрез Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.

За повече информация относно проекта DEVISE, посетете:

Искате да знаете повече

Сдружение Бизнес агенция

Иновационна агенция, One-stop shop ® за информация, изследвания, обучения и консултации за компании за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Сайт на партньора →

Регионален съвет на Северния и Западен регион

Регионален съвет на Северния и Западен регион работи за създаването на по-добро място за живот на жителите на региона чрез прилагане на добри практики в икономическото и международното развитие.

Сайт на партньора →

Фоменто Сан Себастиан

Фоменто Сан Себастиан е публична общинска компания, фокусирана в насърчаването на икономическото и социално развитие на града посредством иновации и изграждане на мрежи.

Сайт на партньора →

Инструментът за оценка на цифровата готовност ще помогне да

Откриете

силните и слабите страни на компанията, за да можете да планирате ефективна фирмена стратегия за изграждане на цифрова зрялост.

Планирате

ресурсите и проектите, които ще допринесат за по-бърз напредък към постигане на цифрова зрялост.

Разбирате

какво представлява пълната цифрова трансформация, за да можете най-точно да планирате стъпките, които ще доведат компанията до желаните цели.

Шест области за оценка на цифровата зрялост

Всяка област е разделена на 5 нива на зрялост – от най-ниското ниво на зрялост до нивото на пълната цифрова трансформация.

Цифрова стратегия и бизнес модели

Въпроси относно фирмената цифрова стратегия и сегашното състояние.

Цифрова готовност

Въпроси относно настоящото цифрово състояние на организацията.

Данни и свързаност

Въпроси относно събирането, съхраняването и ползването на данните в организацията.

Изкуствен интелект и автоматизация

Въпроси относно ползването на изкуствен интелект и автоматизация за подобряване на производителността, управлението на ресурсите и взимането на решения.

Зелена цифровизация

Въпроси относно влиянието върху околната среда, управлението и опазването на ресурсите по време и след цифровата трансформация

Цифровизация, ориентирана към човека

Въпроси относно обучението на персонала и как цифровата трансформация дава повече възможности за реализация на работниците.

Доклад

Какво получавате в доклада от оценката

Отговаряйки на въпросите в инструмента за оценка, респондентът ще получи общ преглед на цифровата зрялост на организацията, представен в кратък отчет, описващ колко добре се представя организацията в сравнение със средното постижение в съответния сектор. Докладът съдържа и конкретни съвети, базирани на резултатите и наличните данни от избрания сектор, за това как да се създаде цифрова визия за компанията и съответната пътна карта за цифрова трансформация.

  • Общ резултат
  • Визуално представяне
  • Препоръки
  • Документ за изтегляне

Цифрова стратегия и бизнес модели

Данни и свързаност

Цифрова готовност

Време е за оценка!

Ще бъдете преведени през въпроси относно цифровата зрялост на компанията по 6-те основни измерения. Отговорите и самооценката на тези измерения ще определят нивото на цифрова зрялост на организацията. Отговаряйки на въпросите в инструмента за оценка, респондентът ще получи общ преглед на цифровата зрялост на организацията, представен в кратък отчет, описващ колко добре се представя организацията в сравнение със средното ниво в съответния сектор. Докладът ще съдържа също конкретни препоръки и съвети, базирани на резултатите и наличните секторни данни за това как да се създаде цифрова визия за компанията и съответната пътна карта за цифрова трансформация.

Започнете сега →
laptop

Други въпроси?

Свържете се с нас, ако се интересувате от нашите услуги за подкрепа на цифрова трансформация на вашата бизнес организация

Контакти →
laptop